Kategorie

Informacje

Nowe produkty

Regulamin sklepu

obowiązuje od 25 grudnia 2014  r.

 

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową „Księgarnia Pedagogiczno-Szkolna Maria Maćkowiak” działającą pod adresem http://pedagogiczno-szkolna.pl z siedzibą w Bydgoszczy 85-015 przy ul. Markwarta 2, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Osielsko pod numerem 1798, NIP 554-008-58-76, REGON 090567225  (dalej zwaną Księgarnią).

 

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:
Księgarnia Pedagogiczno-Szkolna Maria Maćkowiak,
Ul. Markwarta 2
85-015 Bydgoszcz
e-mail: biuro@pedagogiczno-szkolna.pl; zamowienia@pedagogiczno-szkolna.pl
tel.: 52 322 16 73 w godz. 9.00 – 17.00 (pon.-pt.), 9.00 – 14.00 (sobota)

 

§2

Informacje o towarach prezentowanych na stronie internetowej www.pedagogiczno-szkolna.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie mogą być traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu cywilnego

Księgarnia dokłada wszelkiej staranności, aby informacja o towarze jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.

Klient wybierając tytuł (towar) i przesyłając e-mailem, ewentualnie telefonicznie zamówienie do Księgarni składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z Księgarnią.

 


§3

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Księgarnię dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia.

Realizacja zamówienia nastąpi po skompletowaniu towaru.

Księgarnia poinformuje Klienta osobnym e-mailem o numerze konta bankowego,  na który należy uiścić zapłatę w przypadku wyboru przez Klienta zapłaty przelewem.

 

§4

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: biuro@pedagogiczno-szkolna.pl

 

§5

Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni roboczych  (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni).

Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Księgarni. Księgarnia nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską.

 

§6

Gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (tylko opłata jednorazowa). Jednak na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od niego koszty przesyłki.

 

§7

W przypadku niemożności skompletowania całego zamówienia Księgarnia poinformuje, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, Klienta, ktory podejmie decyzję o ewentualnej zmianie zamówienia, bądź rezygnacji z całości.

 

§7

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania.

Liczba zamawianych tytułów nie jest ograniczona.§8

Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Księgarnia zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

 

§9

Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną:

Biuro Obsługi Klienta 52 322 16 73.

Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.§10

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Księgarni podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie obejmują opłat za dostawę.

Koszt dostawy zostanie doliczony proporcjonalnie do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena dostawy.

Informacje o kosztach dostawy dostępne  są na stronie "Koszt dostawy".§11

Księgarnia oferuje trzy formy płatności:
a) za pobraniem - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym.
b) przelewem - przesyłka zostanie wysłana po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy Księgarni (zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu),

c) gotówką lub kartą płatniczą - odbiór w siedzibie Księgarni

Na wpłatę czekamy 7 dni, po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

Księgarnia nie prowadzi sprzedaży z dostawą poza terytorium Polski.§12

Każdy Klient otrzymuje od Księgarni na dowód zakupu towaru fakturę VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w Księgarni Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 

 

§13

Reklamacje.

Księgarnia zobowiązana jest do dostarczenia towaru bez wad.

W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 rok od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych Kodeksie Cywilnym, jeśli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeśli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna. 

Za towar wadliwy uznaje się towar, która posiada wady techniczne.

W przypadku reklamacji prosimy o niezwłoczne przesłanie Pocztą Polską  (paczka ekonomiczna) wadliwego towaru na adres Księgarni podany w § 1.

Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenie produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, danych kontaktowych składającego reklamację: imię i nazwisko, adres do korespondencji.

Księgarnia rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie taka możliwość lub w przypadku zwrotu pieniędzy, zwrot nastąpi niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie przekazane na wskazane przez klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

§14

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub - w przypadku nagrań audiowizualnych oraz programów komputerowych - nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie towaru.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego Zalecamy, w celach dowodowych, złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy pisemnie wysyłając pismo pocztą, albo za pomocą poczty elektronicznej podając imię i nazwisko, pełny adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór formularza - załącznik do regulaminu)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Jednakże wstrzymamy się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zaproponuje inne rozwiązanie.

Towar prosimy odesłać nam na adres podany w § 1, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowaniu przez Klienta o odstąpieniu od niniejszej umowy. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.§15

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych tzw. RODO informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Księgarnia Pedagogiczno-Szkolna Maria Maćkowiak ul. Markwarta 2,

  85-015 Bydgoszcz,  tel. 52 322-16-73

- kontakt z inspektorem ochrony danych - tel. 663971991,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, 

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do 

  dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych a także przez okres dochodzenia roszczeń,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub

  ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody

- ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa RODO, 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji

   zamówienia.


§16

Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.§17

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd w Bydgoszczy.

 

Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Księgarnia Pedagogiczno-Szkolna Maria Maćkowiak,
Ul. Markwarta 2
85-015 Bydgoszcz

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

(nazwa towaru, numer zamówienia, data zamówienia, data i nr faktury)

 

Data zawarcia umowy

...................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko konsumenta

...................................................................................................................................

 

Adres konsumenta

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

Proszę o zwrot płatności na konto (w razie płatności za pobraniem lub gdy zwrot ma nastąpić

na inne konto, niż to z którego pochodziła płatność):

nr..................................................................................................................................

 

Podpis konsumenta

.....................................................................................................................................

 

Data

.....................................................................................................................................